အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ

ဘုတ်အဖွဲ့

Yever အား တည်ထောင်သူနှစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင် ကာ စီမံအုပ်ချုပ်သည်။  Yever ၏ နည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်သည်။ Yever သည် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ပေးဆောင်နိုင်ရန်၊ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအား ထိန်းသိမ်းရန် အလုံးစုံတာဝန်ရှိပါသည်။

မူဝါဒများ